mevzuat-surec

Mevzuat & Süreç

Marka tescili için başvurduğunuzda, işlemlerin başlaması için aşağıdaki belgelerin hemen bize ulaştırılması gerekir. Belgeleri (342)-324 83 28 numaralı faksa, cihanpatent@hotmail.com Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadır, görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresinegönderebilir veya Marka Belgesi Gönderme formunu kullanabilirsiniz.

Marka tescili için başvurduğunuzda, işlemlerin başlaması için aşağıdaki belgelerin hemen bize ulaştırılması gerekir. Belgeleri (342)-324 83 28 numaralı faksa, cihanpa tent@hotmail.com Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadır, görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine gönderebilir veya Marka Belgesi Gönderme formunu kullanabilirsiniz.

– Marka sahibi ve adresi

Marka sahibi, tüzel kişilik ise, tam ticaret unvanı, açık adresi – gerçek kişi ise, adı ve soyadı, doğum yeri -doğum tarihi, açık adresi.

– Marka örneği

Mal yada hizmetler için kullanılacak markanın yazı karakteri yada varsa logosu, bunların uygulandığı etiket yada ambalaj örneği.

– Özel Vekaletname

İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Vekaletnamedeki unvan ile Faaliyet Belgesindeki ünvan aynı olmalıdır.

Tescil Prosedürleri

Başvurudan Önce Ön Araştırma

Marka tescil başvurusundan önce mutlaka ön araştırma yapılmalıdır. Bireysel olarak yapılan ön araştırma işlemleri sitemizin marka araştırma bölümünden ücretsiz olarak yapılabileceği gibi Türk Patent Enstitüsüne de dilekçe ile müracaat edilerek yapılabilir. Ön araştırma işleminde temel esas araştırmanın yapıldığı tarihten önce yayınlanmış markalar ile başvuru yapılmak istenen markanın bilgisayar ortamında karşılaştırılmasıdır. Yani başvuru yapılmak istenen markanın aynısının veya bir benzerinin yayınlanıp yayınlanmadığı (ve tescil edilip edilmediğini) araştırmak gerekir. Ön araştırma işlemi sonucunda elde edilen veriler için gerekli görüldüğü taktirde bir marka vekilinden tescil edilebilirlik yorumu alınmalıdır. Turkticaret.net bununla ilgili yorumlu marka araştırması ve daha detaylı bir marka değerlendirmesi olarak 360° marka analizi yapmaktadır.

Başvuru ve Tescil İşlemleri

Marka başvuru yapıldığı itibaren tescil süresi ortalama olarak 15 aydır. Bu süre genel olarak başvuru ve Türk Patent Enstitüsü incelemesi, yayın ve tescil aşamalarından oluşur.

Marka başvurudan itibaren ortalama 8-9 ay içinde Türk Patent Enstitüsünce incelenir ve tescil edilebilirlik kriterlerine uyuyorsa markanın yayınına resmi markalar bülteninde karar verir. Markanın Türk Patent Enstitüsü uzmanlarınca ilk değerlendirmesinden sonra tescil edilebilirlik kriterleri bakımından uygun olmayan veya kısmen uygun olmayan bir durum olursa Türk Patent Enstitüsü marka için “red veya kısmi red” kararı verebilir. Bu karara itiraz hakkı vardır.

Yayın Aşaması;

Yayınına karar verilen markalar her ay Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan markalar bülteninde 3 ay süre ile askıda kalır. Yani yayın tarihinden itibaren 3 ay içinde üçüncü kişiler itiraz edilebilir. Türk Patent Enstitüsü bu itirazları markalar kanununa göre değerlendirir ve itirazı kabul edebilir veya etmeyebilir. İtirazların kabul edilmesi halinde başvurulan marka tamamen red olabilir veya başvurulan sınıfların bir kısmı çıkarılabilir. İtirazın kabul edilmemesi halinde markanın tesciline karar verilir.

Tescil Aşaması;

Başvurulan markanın tescil edilmesine karar verildikten sonra bu durum başvuru sahibine veya vekile bildirilir. Türk Patent Enstitüsü tarafından talep edilen tescil ücretinin ödenmesinden sonra ortalama 3-4 ay içinde “marka tescil belgesi” alınır.

Başvuru ve İnceleme Aşaması;

Başvurulan markanın tescil edilmesine karar verildikten sonra bu durum başvuru sahibine veya vekile bildirilir. Türk Patent Enstitüsü tarafından talep edilen tescil ücretinin ödenmesinden sonra ortalama 3-4 ay içinde “marka tescil belgesi” alınır.

Marka sahibi ile ilgili; adres değişikliği, ticaret ünvanı değişikliği, lisans, devir, veraset yoluyla intikal işlemleri tarafımızdan organize edilmektedir

Marka Yenileme

– Vekaletname

Marka Sahibinin Ünvan Değişikliği

– Vekaletname
– Faaliyet Belgesi
– Ünvan değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

Marka Devir

– Vekaletname
– Faaliyet Belgesi
– Noter Onaylı Devir Sözleşmesi

Marka Nev’i Değişikliği

– Vekaletname
– Nev’i değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

Adres Değişikliği

– Vekaletname

Veraset ve İntikal

– Vekaletname
– Faaliyet Belgesi
– Mahkemeden alınmış veraset ilamı

Lisans

– Vekaletname
– Faaliyet Belgesi
– Noter onaylı lisans sözleşmesi

İtiraz

– Vekaletname
– İtiraz gerekçeleri ile ilgili doküman

Müraacat: 2-3 Gün
Türk Patent Ensititüsü Şekilsel İnceleme: 1-2 Ay
Türk Patent Ensititüsü Hukuksal İnceleme: 3-4 Ay
İlan Dönemi: 3 Ay
Belge Aşaması: 2 Ay

Marka tescilindeki amaç markanın korunmasıdır. Korumanın iyi olabilmesi için marka olarak tescil edilmek istenen işaretin ayırt edici olması bir zorunluluktur. Buna göre, üzerinde çalışılan işaretin ayırt edici bir işaret olmasının en baştan sağlanması gerekmektedir. Aksi durum işaretin tesciline engel olacağı gibi bir şekilde söz konusu işaret tescil edilse dahi üzerinde kullanılacağı ürün veya hizmetleri piyasada mevcut ürün yada hizmetlerden ayırt etmesi sağlanmış olmayacağından markadan beklenilen hukuki ve ekonomik yararlar sağlanamayacaktır. Bundan dolayı marka tescili için başvuru yapılacak markaların işletmenin orta ve uzun vadeli planları da gözetilerek iyi belirlenmesi gereklidir.

Marka Tescil Başvurusundan Önce Marka Oluşturma, isim belirleme;

Genel anlamda ayırt edici niteliğe sahip olan ve baskı ile çoğaltılabilen her türlü işaret marka olabilir. Fakat günümüzde gittikçe büyük önem kazanan, hatta şirketlerin en önemli değerlinin başında olan markaların seçimi, hem marka kanunları açısından, hem de pazarlamanın bir parçası olan markalaşma kriterleri açısından önemli bir başlangıçtır. Bu nedenle marka oluşturmanın başlangıcı olan isim belirleme veya logo belirleme de aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir;

* Seçilecek marka en temel olarak iyi bir pazarlama stratejisi belirlenerek seçilmelidir. Pazarlama stratejisinde; üretilecek ürün veya hizmet, rakipler ve markaları, rakiplerin pazar payları, hedef kitle, gelecek dönemle ilgili marka genişletme veya güçlendirme politikaları gibi kriterler göz önüne alınmalıdır. Seçilecek markalar Türkiye’de kullanılacaksa 556 sayılı markaların korunması hakkındaki kanun hükmündeki kararnameye göre analiz edilmelidir. Koruma sağlamayacak markaların seçimi boşa yapılan yatırımdır.

* Seçilecek markalar pratik anlamda tescili mümkün olsa da piyasada özellikle o sektörde kullanılan markalara benzememeli, onların ününden yararlanıp markalaşma yoluna gidilmemelidir. Benzer markalar normal şartlarda tescil edilemezse dahi, teori ve uygulamalardaki açıklıklardan dolayı tescil edilebilir. Fakat bu yol markalaşma için uygun bir yol değildir. Doğru yol ürün ve hizmetlerde olduğu gibi isim veya işaretlerde de farklılık oluşturmaktır.

* Seçilecek markalar eğer Türkiye’de tescil edilecek ve kullanılacaksa öncelikle Türkiye’de marka benzerlik araştırması yapılmalıdır. Marka benzerlik araştırması sonucu benzer markalar varsa marka uzmanları ve marka vekillerinden tescil edilebilirlik yorumu istenmelidir.

* Marka araştırma sonucunda yapılan kanun ve uygulamalar açısından analiz etme işleminden sonra tescil imkanı olabilen markalar tescil için başvurulmalıdır.

Marka Tescil Kriterleri

Ayırt edici özelliğe sahip her türlü isim, logo veya işaret marka olabilir. Fakat bu genel tanımı sınırlandıran 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki kanun hükmündeki kararnameye göre tescil edilemeyecek markaların genel özellikleri şunlardır;

* Marka tarifinde belirtildiği üzere öncelikli olarak Ayırt Edici olmayan herhangi bir işaretin marka olarak tescil edilmesi imkanı bulunmamaktadır. (556 s. KHK. m.7/a)

Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar, (556 s. KHK. m.7/b) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren işaretler de marka olarak tescil edilemez. (556 s. KHK.m.7/c) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları tek başına veya esas unsur olarak içeren işaretlerin tescili de mümkün değildir. (556 s. KHK. m.7/d)

* Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretlerin marka olarak tescil edilmesi de mümkün değildir. (556 s. KHK. m.7/e)

* Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler marka olarak tescil edilemez. (556 s. KHK. m.7/f)

* Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış işaretler marka olarak tescil edilemez (556 s. KHK. m.7/g) Kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer **armalar**, amblemler veya nişanları içeren işaretler marka olarak tescil edilemez. (556 s. KHK. m.7/h)

* Sahibi tarafından izin verilmemiş bulunan tanınmış işaretlerin, dini değer ve sembolleri içeren işaretlerin ve kamu düzenine yada genel ahlaka aykırı işaretlerin marka olarak tescil edilemez. (556 s. KHK. m.7/ı-j-k) Markalarda koruma, yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hazırlanmış müracaatların Türk Patent Enstitüsüne başvurusu yapıldığı tarih, saat ve dakika itibariyle başlar.

Marka Tescilinde Vekil ve Danışman Seçimi, Marka tescili genel olarak çerçevesi kanuni sınırlarla belirlenmiş bir işlemdir. Normal şartlarda ticaret ve sanayi ile uğraşan bir işletme marka tescil başvurusunda bulunabilir ve işlemleri kendisi takip ederek markasını tescil ettirebilir. Fakat şurası unutulmamalıdır ki marka tescili markalaşma stratejisinin önemli bir parçası, hatta temeli sayılabilir. Seçilecek markanın yanlış seçilmesi, resmi işlemlerde bilgi eksikliğinden veya kişisel ihmalkarlıktan dolayı hak kaybı, gelen itirazlara cevap verilememesi veya red kararlarına itiraz edilememesi gibi sebeplerden dolayı markanın tescil edilememesi veya eksik bir koruma elde edilmesi mümkündür. Bu ise gelecekte tüm yatırımların üzerine yapılacağı markanın risk altında olması anlamına gelir.

Markaların tescil öncesi araştırma veya tescil işlemleri esnasında konu hakkında teorik ve pratik olarak bilgili, teknik donanıma sahip, hızlı müdahale yapabilecek teknik yapıya sahip, kurumsal vekillerle çalışılması önerilir. Marka ile ilgili tüm işlemleri kendi bünyesinde yapan firmalar büyük ölçekli (örneğin grup şirketleri) firmalardır. Bu firmalar işlemlerini kendi bünyelerinde oluşturacakları sınai mülkiyet departmanları ile yapabililer. Bu firmaların dışındaki firmaların tümünün bir vekil kuruluşu ile çalışması tavsiye edilir. Firmaların sınai hakların yönetimi ile ilgili tüm işlemleri, yani; araştırma, başvuru ve izleme gibi işlemleri kendi bünyelerinde yapmaları konunun uzmanlık, tecrübe ve teknik donanım gerektirmesinden dolayı hem çok maliyetli, hem de çok zordur. Dolayısı ile tıpkı mali danışmanlık, hukuk danışmanlığı, yönetim danışmanlığı konularında aldığı hizmetler gibi vekillerden de danışmanlık alması gereklidir.

Marka Koruma Süresi Tescil edilen markalar 10 yıl süreyle korunur. Onuncu yılda markalar yenilenebilir ve marka sahibi firma yaşadığı sürece (markanın da yaşaması istenirse) 10 yılda bir yenilenerek koruması süresiz olarak uzatılabilir.

Markaların tescilinden sonra tescil edildiği gibi 5 yıl içinde kullanılması gereklidir.

Call Now Button