Endüstriyel Tasarım ve Desen Tescil

Tasarım & Desen Hizmetlerimiz

Tasarım & Desen Hizmetlerimiz

554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede endüstriyel
tasarım kavramı şu şeklide tanımlanmaktadır;

“Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk,
doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin
oluşturduğu bütünü ifade eder.”

Tasarım Tescili Neden Önemlidir ?

Buluşu gerçekleştiren kişi ya da kurumlara maddi ve manevi katma değer sağlayan tasarımlar, ortaya
yeni bir fikir çerçevesinde çıksalar bile güvence altında olmazlar. Tasarımın yasalar ile güvence
altına alındığı durumlarda, buluşun sahibi ürünün üzerinde her türlü hakka sahip olur. Aksi
durumlarda tasarımın ortaya çıkmasında en ufak katkısı olmayan 3. şahıslar ya da kurumlar,
buluşunuzun üzerinde hak iddia edebilirler. Tescile sahip bir tasarımı izinsiz kullanan şahıs ya da
kurumlara; para cezası, hapis, iş yeri kapatma gibi yaptırımlar uygulanır. Bir tasarımın tescil ile
korunabilmesi için 2 özelliğe sahip olması gerekir:

Yenilik

Ayırt Edici Nitelik

Tasarımın aynısının dünyanın herhangi bir yerinde kullanıcıya sunulmamış olması gerekir. Ufak tefek
yönlerden birbirlerine benzeyen tasarımlar aynı kabul edilirler. Tasarım, kullanıcının üzerinde
belirgin ve farklı bir etki bırakıyorsa, bu onun ayırt edici niteliği olarak kabul edilir.

Tasarım Tescil Süreci Nasıl İşler ?

Tasarımın tescil edilmesi 10 ila 12 ay arası
sürer. Tescil süreci 3 temel aşamadan oluşur.

İncelemeden geçen tasarım tescillenir. Tescillenen
tasarım her ay yayınlanan “Resmi Endüstriyel
Tasarımlar Bülteni” içerisinde ilan edilir.

Tasarımın ilanda kaldığı 6 ay içinde gerçek veya
tüzel kişiler Türk Patent Enstitüsü’ne itirazda
bulunabilir. Böyle durumlarda itiraz incelenir veya tasarımın tescili iptal edilir, ya da itiraz
reddedilir.


Türkiye’de başvurusu yapılan endüstriyel tasarımlar tüm dünya’da geçerli midir?

Tasarım, hangi ülkede alınmışsa o ülkede koruma sağlayan bir belgedir. Bu sebeple Türkiye’
de belgeye bağlanmış bir tasarım ancak Türkiye’ de koruma altında olacaktır. Başka ülkelerde
tasarımın korunması istendiğinde, tasarım koruması istenilen ülkelerin patent ofislerine
tescil için müracaat edilmesi gerekmektedir.

Bunun için korunması istenen ülkelerde başvuru yapılmalıdır. OHIM’ nin Topluluk Tasarım
tesciline yönelik, 2002 yılında aldığı karar sonrası tek başvuru ile 27 Avrupa ülkesinde
tekli ve çoklu tasarım tesciline imkan verilmiştir. Topluluk dışındaki ülkelerde koruma için
her ülkeye ayrı başvuru gereklidir.

Lahey Antlaşması kapsamında uluslar arası tescil sistemi nedir avantajları nelerdir?

01.01.2005 tarihinden itibaren ülkemizde uygulanmaya başlayan tasarımların uluslararası
tesciline ilişkin Lahey Anlaşması 1999 Cenevre Metinine göre tek bir başvuru ile üye 27
ülkede (üye ülkeler içerisinden müracaat talep edilen ülkeleri seçme şansı mevcuttur)
tasarım tescili yaptırmak mümkün olmaktadır. (26 Eylül 2008 tarihi itibariyle 2 ülke daha
ilave olacaktır.) Detaylı İncele¬


Tasarım Araştırması

Firmalar her hangi bir ürün konusunda alınmış tasarımları öğrenmek için tıpkı bir patent
araştırması gibi tasarım araştırması yapmaları zordur. Tasarım başvurularında genel bir
sınıflandırma kullanıldığından dolayı bir sınıfta yapılan araştırmada o konu ile ilgili
genel olarak tüm başvurular görülecektir ki bu ise sıhhatli bir sonuç vermez. Fakat bir
firmanın sahip olduğu tasarımlar öğrenilebilir ve bu tasarımların içerikleri temin
edilebilir.

Tasarım Yenileme

Yenileme işlemi tasarımların devamı için şarttır. Kullanılan tasarımın çalışma alanları
genişlemiş ise yenileme işlemi yine yapılmalı, genişleyen çalışma alanları için de yeni
müracaatlar yapılmalıdır. Önceki tasarımın yenilenmeyip geçerliliğini yitirmesini beklemek
ve yeniden önceki faaliyetleri de içinde alan müracaat yapmak önerdiğimiz bir yol değildir.

Tasarım Adres Değişikliği

Tasarım belgeleri görsel bir yenilik üzerindeki tekel hakkıdır. Ticari hayatta tasarımlarla
ilgili yapılan tüm değişiklikler resmi olarak Türk Patent Enstitüsü kayıtlarında da
değiştirilmesi gerekir. Örneğin tasarım üzerindeki bir adres değişikliğinin resmi olarak
yapılmaması durumunda tasarım ile ilgili herhangi resmi bir haberleşmenin eski adrese
yapılmasını ve dolayısı ile tasarım sahibinin bundan haberdar olmamasını meydana
getirecektir. Bu ise istenmeyen hak kayıplarına sebebiyet veren bir durumdur. Dolayısı ile
tasarım üzerindeki herhangi bir değişikliğin mutlaka resmi kayıtlarda da olması gerekir.

Tasarım Ünvan Değişikliği

Tasarım hakkı sahibinin unvanını değiştirmesi halinde, bu değişikliği Enstitüye bildirmesi
gerekmektedir.

Tasarım Devri

Tasarım tescil başvurusu veya tescilden doğan tasarım hakkının başkasına devredilmesi
mümkündür.

Tasarım Lisans

Tasarım hakkından doğan kullanma yetkisi ulusal sınırların bütünü içinde veya bir kısmında
geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu olabilir.

Tasarım İtirazı

İlanı yapılmış bir tasarımla ilgili olarak, gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili meslek
kuruluşları tasarımın yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle
yada hak sahipliğine dayanarak ilân tarihinden itibaren altı ay içinde tasarım tescil
belgesinin verilmesine karşı Enstitü nezdinde itirazda bulunabilirler. Yapılan itirazlar
öncelikle şekli olarak incelenir ve karşı görüş alınması için başvuru sahibine tebliğ
edilir. İtiraz edilen tasarımın hak sahipliği ile yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına
sahip olup olmadığı, sunulan belgeler ışığında Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu
tarafından incelenir.


Firmalar her hangi bir ürün konusunda alınmış tasarımları öğrenmek için tıpkı bir patent araştırması gibi tasarım araştırması yapmaları zordur. Tasarım başvurularında genel bir sınıflandırma kullanıldığından dolayı bir sınıfta yapılan araştırmada o konu ile ilgili genel olarak tüm başvurular görülecektir ki bu ise sıhhatli bir sonuç vermez. Fakat bir firmanın sahip olduğu tasarımlar öğrenilebilir ve bu tasarımların içerikleri temin edilebilir

Tasarım Tescili Nedir ?

Tasarım Tescili Nedir ?

Endüstriyel tasarım tescili: bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak
üzere, endüstriyel yolla üretilen bir nesnenin yanısıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan
parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun birarada
algılanabilen bileşimleri, grafik sembolleri, izgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik
gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özellikleri ve tipografik karakterleri içine
alan ürün yelpazesinde yer alan ürünlerin kendilerinin veya bir parçasının yenilik ve ayırt edici
niteliğe sahip olmak şartıyla dış görünümlerinin koruma kapsamı altına alınmasıdır. Başvuru sahibi,
tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünün tescilini 4 defa yenilemek suretiyle 25 yıla kadar üretme
hakkına sahip olacaktır.