Marka Tescil Hizmetleri

cihan patent referanslarımız

Marka Tescil Hizmetlerimiz

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname anlamında marka tescil ; “Bir
işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması
koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya
ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla
yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.” Detaylı incele;

3 Adımda Marka Tescil


Günümüzde markalar somut varlıklardan daha değerli hale gelmiştir. Öyle ki şirketlerin
güçleri sahip oldukları maddi varlıklardan ziyade artık markalarının değerleri ile
ölçülmektedir. Değer taşıyan her şey gibi markaların da korunması gereklidir. Markanın
koruması elbetteki onun sahibi adına tescil edilmesi ile başlar.

Marka koruması hemen hemen dünyanın tüm ülkesinde Türkiye’nin de 1930 yılında imza atığı
“Paris Anlaşması” kriterlerine göre korunur. Türkiye’de markalar, Paris Anlaşmasına
uygun olarak hazırlanmış olan ve 1995 yılından itibaren yürürlükte olan 556 sayılı kanun
hükmünde kararnameye göre korunur.

Gerek üretim, gerekse hizmet işletmeleri ürün veya hizmetlerini ayırt etmek için
kullandıkları markaları bir başkası tarafından taklit edilmemesi için onları “marka
tescili” ile koruma altına almalıdırlar. Marka tescili; kullanılan isim, logo veya ayırt
edici işaretin birebir aynısının veya benzerlerinin kullanılmasını engelleyen en önemli
ve güçlü kanuni yoldur.


556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre tescil edilecek
markaların çeşitleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Ortak Marka: Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir gurubun mal
veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan
işarettir.

b) Garanti Markası: Marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o
işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini
garanti etmeye yarayan işarettir.

c) Ticaret Markası: Bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları, başka
işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.

d) Hizmet Markaları: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt
etmeye yarayan işarettir. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, birlikte kullanmak
istedikleri markayı ticaret markası ve/veya hizmet markası olarak ad veya unvanlarını
başvuru formu üzerindeki başvuru sahibi bölümüne birlikte yazarak başvuru yapabilirler.


* Yenileme: Marka koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır ve onar yıllık
dönemler halinde uzatılabilir. Marka hakkının devamı için, marka Kararnamenin 41 inci,
Yönetmeliğin 16 ncı ve 17 nci maddelerinde belirtilen koşullarla ve süre içerisinde
yenilenmelidir. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde
yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır. Yenileme isteminin yapılması ve yenileme harç ve
ücretinin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde
gerçekleştirilir. Bu sürenin geçirilmesi durumunda yenileme istemi, ek bir ücretin
ödenmesi koşuluyla koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık
süre uzatımı içinde de yapılabilir. Yenileme başvurusu, Enstitünün internet sitesinde
verilen “Marka Tescil Yenileme Formu” ile yapılabilir. Yenileme, marka sahibinin veya
vekilinin talebi üzerine gerçekleştirilir. Yenileme talebinin kaydı için aşağıdaki
belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Talep dilekçesi,
b) Yenileme ücretinin ödendiğini gösterir belge,
c) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname veya vekilin talep sahibi kişiden
önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf.
Her marka için ayrı talep yapılmalıdır.
Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi durumunda Enstitü, yenileme talebine ilişkin olarak,
başvuru sahibinden gerektiğinde noter tasdikli de dahil her türlü delilin ibrazını
isteyebilir.

* Unvan, Adres veya Nev’i Değişiklikleri: Unvan, adres veya nev’i değişikliklerinin
sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Talep dilekçesi,
b) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir belge ( Adres değişikliği işlemi ücretsizdir)
c) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname veya vekilin talep sahibi kişiden
önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf. Değişikliğin nedeninin aynı
olması kaydıyla, değişiklik talebi bir veya daha fazla marka tesciline ve başvurusuna
ilişkin ise bu durumda tescil ve/veya başvuru sayısına bakılmaksızın tek bir ücret
ödenir.

Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi durumunda Enstitü, değişiklik talebine ilişkin
olarak, başvuru sahibinden gerektiğinde noter tasdiki i de dahil her türlü delilin
ibrazını isteyebilir.

* Marka Mülkiyetinde Değişiklik: Marka sahibi; devir, kısmi devir, birleşme, miras yolu
ile intikal veya markanın cebri icra yoluyla satılması nedeniyle değişmişse, değişiklik
aşağıda belirtilen belgelerin sunulması durumunda sicile kaydedilir ve Gazetede
yayımlanır.

1- Devir veya kısmi devrin sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:
a) Talep dilekçesi,
b) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
c) Devre konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı, kısmi devirler için
devredilen mal veya hizmetlerin belirtildiği devir sözleşmesi ya da bu sözleşmenin veya
mülkiyet değişikliğini gösteren kısmının aslına uygunluğunun noter tarafından tasdiki i
örneği,
d) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname veya vekilin talep sahibi kişiden
önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf.
Kısmi devir halinde, kısmi olarak devredilen mal ve/veya hizmetler için, kısmi devralan
adına yeni bir marka dosyası oluşturularak devir kapsamı mal ve/veya hizmetleri içeren
marka tescil belgesi yeni marka tescil numarası verilerek düzenlenir. Marka, yeni tescil
numarası ile ilk tescil tarihi de belirtilerek sicile kaydedilir ve Gazetede yayımlanır.
Yeni oluşturulan marka tescil belgesi için belge düzenleme ücreti alınır.

2- Birleşmenin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi
zorunludur:

a) Birleşmeye konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep dilekçesi,
b) Birleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi ya da bunun noter tasdikli örneği ve
birleşen yabancı bir şirketse birleşmeyi gösterir yabancı dildeki belgenin noter
tasdikli Türkçe tercümesi,
c) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
d) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname veya vekilin talep sahibi kişiden
önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf.

3- Miras yolu ile intikal halinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin
verilmesi zorunludur:

a) Miras yolu ile intikal e konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep
dilekçesi,
b) Mirasçılık belgesi ya da atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösterir
belge ya da bunların, aslına
uygunluğunun ilgili mahkeme veya noter tarafından tasdiki i örneği,
b) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
d) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname veya vekilin talep sahibi kişiden
önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf.

4- Markanın cebri icra yoluyla satılması halinde mülkiyet değişikliğinin sicile kaydı ve
yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Cebri icra yoluyla edinilen markanın tescil numarası ile marka adının yer aldığı
talep dilekçesi,
b) Cebri icra yoluyla yapılan satışta, markanın kime satıldığını belirten ilgili merciin
yazısı,
c) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname veya vekilin talep sahibi kişiden
önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf.

Markanın mülkiyetindeki değişikliğin birden fazla sayıda tescile ilişkin olması
durumunda, ilgili tüm tescil numaralarının talep dilekçesinde belirtilmesi, değişikliğin
aynı hukuki işlemden kaynaklanması ve markanın eski ve yeni sahiplerinin aynı olması
şartıyla tek bir talep yeterli olur, ancak talep dilekçesinde yer alan her marka için
ayrı ücret ödenir. Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi durumunda Enstitü, mülkiyet
değişikliği talebine ilişkin olarak, talep sahibinden gerektiğinde noter tasdikli olması
da dahil her türlü delilin ibrazını isteyebilir.

* Lisans: Marka sahibi, marka tescil kapsamında yer alan mallardan/hizmetlerden bir
bölümünün veya tamamının üzerinde markasının kullanma hakkını (lisans) üçüncü şahıslara
verebilir. Lisansın sicile kaydı için; noter onaylı lisans sözleşmesi, marka tescil
belgesi, lisans alan adına uğraşı belgesi ve imza sirküleri gereklidir. Lisans
sözleşmesinde, markanın tarih ve numarası, kısmi lisanslarda lisansa konu mal veya
hizmetler, lisans hakkı verenin ve alanın adı, soyadı, tüzel kişi ise unvanı, uyruğu,
lisans bedeli (bedelli veya bedelsiz), ikametgâh adresi ve lisansın süresinin
belirtilmesi ve lisans harcı ve ücreti ödenti belgesinin gönderilmesi gerekir. Lisansı
verilen markanın yenilenmesi durumunda lisans devamı ücreti yatırılarak, lisansın
yeniletilmesi gerekmektedir.

* Lisans; inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Aksi
Sözleşmede kararlaştırılmamışsa lisans inhisari değildir. İnhisari lisans söz konusu
olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça
kendisi de markayı kullanamaz. Sicile kaydedilmeyen lisans, iyi niyetli üçüncü kişilere
karşı ileri sürülemez.

* Haciz: Marka işletmeden bağımsız olarak haczedilebilir. Haciz sicile kaydedilir ve
yayımlanır. Markanın haczi, devrine engel değildir. Markanın haczi, yenileme ve benzeri
ücretlerin yatırılmaması sebebi ile marka hakkının sona ermesine engel olmaz.

* Teminat olarak gösterilen markanın sicile geçirilebilmesi için: Talep dilekçesi,
teminat sözleşmesi aslı veya noter onaylı sureti, marka tescil belgesi, teminat ücreti
ödenti belgesi ile vekil var ise vekaletname, tüzel kişilik ise imza sirküleri
gereklidir. Teminatın marka sicilinden kaldırılabilmesi için: Sözleşmenin karşılıklı
olarak bozulduğunu gösterir belge veya teminatı kabul edenin noter onaylı beyanının
verilmesi zorunludur.

* Rehin: Marka, işletmeden bağımsız olarak rehin edilebilir. Rehin edilen marka üzerinde
yenileme veya adres değişikliği hariç, rehin alanın onayı olmadan herhangi bir
değişiklik yapılamaz. Rehin talebinin marka siciline işlenebilmesi için: Talep
dilekçesi, rehin sözleşmesi, marka tescil belgesi aslı ile rehin ücreti ödenti belgesi
gerekir. Marka üzerindeki rehin durumu; rehinli alacaklının alacağından vazgeçmesi,
rehin bir koşula veya süreye bağlı ise bu koşulun ortadan kalkmış olması veya sürenin
dolması yahut markanın icra yoluyla satılması ile sona erer.

* Marka Hakkından Vazgeçme: Marka sahibi, aşağıdaki belgeleri Enstitüye sunması
koşuluyla marka hakkından veya markanın kullanılacağı mal ve/veya hizmetlerin bir
kısmından vazgeçebilir:

a) Vazgeçilmek istenen markanın numarasını veya markanın kullanılacağı mal ve/veya
hizmetlerin bir kısmından vazgeçilecek ise bu malların ve/veya hizmetlerin sınıf
numaraları da belirtilerek listelenmiş halini içeren talep dilekçesi,
b) Talep vekil tarafından yapılmış ise vazgeçme yetkilerini kapsayan noter tasdikli
vekaletname veya söz konusu vekaletnamenin noter tasdikli örneği,
c) Talep eden marka sahibi tüzel kişi ise noter tasdikli imza sirküleri veya söz konusu
sirkülerin noter tasdikli örneği,
d) Talep eden marka sahibi gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi veya söz
konusu beyannamenin noter tasdikli örneği.

Neden Antep Patent‘i Seçmelisiniz ?

Cihan Patent, 11 yıllık tecrübesi ve 3 bin müşteri pörtföyü ile bugün yoluna sağlam adımlarla devam
etmektedir. En büyük sermayesi “güven” olan Cihan Patent, her müşterisiyle yakından ilgilenip
sorunlarını en kısa sürede çözmektedir.Cihan Patent sahip olduğu yüksek tecrübe sayesinde,
mahkemelerde patent konusunda bilirkişilik yapmaktadır. Müşteri memnuniyeti üst düzeyde olduğu için,
yeni müşterilerinin çoğu referans yolu ile Cihan Patent’i tercih etmektedirler.

cihan patent referanslarımız

Tescil ettirmek istediğiniz markayı Cihan Patent’e bildirdiğiniz an marka tescil süreciniz başlamış
olur.

Markanız, çeşitli analiz süreçlerinden geçirilir.

Patent konusunda mahkemelerde bilirkişilik de yapan Cihan Patent, marka isminizin önceden alınıp alınmadığını, benzerlerinin olup olmadığını analiz eder.

Bilgilerinize göre hazırlanan sözleşme karşılıklı olarak imzalanıp ödeme yapıldıktan sonra, Cihan Patent sizin adınıza online başvuruyu gerçekleştirir.

2 ay süresince yayında kalan markaya 3. kişilerin itiraz etme hakkı vardır.

Tescile uygun markanın patent sürecinin başlaması için aşağıdaki evraklara ihtiyaç duyulur: Markasını tescil ettirmek isteyen müvekkil şirket ise; imza sirküleri ve vergi levhası gereklidir. Markasını tescil ettirmek isteyen müvekkil şahıs ise; nüfus cüzdan fotokopisi yeterlidir. Gerekli belgeler Lider Patent’e e-mail ya da faks yoluyla ulaştırıldığı anda marka tescili süreci işlemlerinizi başlatılır.

Yaklaşık 1 saat sonra ise, giriş evrakları size yine e-mail yoluyla ulaştırılır.

Türk Patent ve Marka Kurumu yetkilileri başvuruyu inceler. Eğer başvuru olumlu bulunursa marka bülteninde yayınlanır